کالری مصرفی در فعالیتهای روزانه و ورزشی

کالری مصرفی در یک ساعت فعالیتهای ورزشی یا فعالیتهای روزمره بر اساس کالری در یک فرد با وزن متوسط  : 

خوابیدن

۶۰

نشستن روی مبل

۷۵

خرید خوار و بار

۹۰

انجام کارهای سبک خانه

۹۵

صف ایستادن

۱۰۰

بازی کردن با سگ

۱۱۵

بازی کردن با بچه ها

۱۲۰

رانندگی

۱۲۰

راه رفتن

۱۳۰

خرید کردن

۱۳۵

غذا خوردن

۱۴۰

بازی بولینگ

۱۴۵

کارهای خانه (جارو یا تی کشیدن)

۲۲۵

یوگا

۲۳۰

باغبانی

۲۳۰

راه رفتن تند

۲۵۰

گلف (راندن ماشین گلف)

۲۵۰

بازی های توپی

۲۶۰

اسکیت کردن

۲۷۵

چیدن علف های هرز باغچه

۲۹۵

گلف (راه رفتن روی زمین گلف)

۳۰۰

کار با وزنه

۳۰۰

والیبال

۳۴۰

پیاده روی

۳۹۰

برف پارو کردن

۴۰۰

راه رفتن قوی

۴۰۰

بسکتبال

۴۶۰

تنیس

۵۱۰

شنا کردن

۵۲۰

دوچرخه سواری کردن (سریع)

۵۳۰

کار با وزنه چرخشی

۵۴۰

پله نوردی در باشگاه

۶۰۰

دو نرم (۸ کیلومتر در ساعت)

۶۰۰

دویدن

۷۰۰

دوچرخه زدن

۷۱۰

ایروبیک در آب

۷۲۰

ایروبیک استپ

۷۵۰

اسپینینگ

۸۲۰

استفاده از دستگاه الیپتیکال

۸۵۰

طناب زدن

۹۰۰

دویدن (با سرعت بالا)

۱۰۰۰